Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                             

REALIZACJA I EFEKT UDZIAŁU W PROJEKTACH

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, położona jest przy ulicy Szkolnej 6. Posiada 7 sal lekcyjnych wyposażonych w komputery nauczycielskie
z dostępem do drukarki i Internetu, pracownię informatyczną wyposażoną w 17 komputerów
z dostępem do Internetu, multimedialną salę projekcyjną, świetlicę ze stołówką i zapleczem kuchennym, multimedialną bibliotekę z czytelnią wyposażoną w 4 komputery z dostępem do Internetu, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, zastępczą salę gimnastyczną, 4 boiska sportowe.

W Szkole Podstawowej w Bąkowicach zatrudnionych jest obecnie 11 nauczycieli. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz po kilka ukończonych kierunków do nauczania różnych przedmiotów.

        W roku szkolnym 2008/2009 szkoła realizowała różnego rodzaju projekty: finansowane przez EFS, różne instytucje jak i społeczne.

POŻYTECZNE FERIE

Projekt społeczny „Zacznij od dziś” umożliwił uczniom klas V i VI doskonalenie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, a także ułatwienie dostępu i naukę korzystania z różnych źródeł informacji. Nabyte wiadomości i umiejętności przyczyniły się do osiągnięcia przez uczniów na sprawdzianie po szóstej klasie wyniku powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Zajęcia edukacyjne prowadzone były z: języka polskiego, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego. Ponadto odbyły się również zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych oraz dwa wyjazdy na basen.

Wartość projektu – 2 000 zł, obejmowała 40 godzin zajęć edukacyjnych i sportowych oraz dwa wyjazdy na basen. Pozyskano również materiały biurowe i sprzęt sportowy.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W 2008

Zajęcia, jakie realizowano w ramach projektu to: kółko informatyczne dla klas I – III, kółko plastyczne dla klas I – III, kółko dekoratorskie dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w opanowaniu ortografii dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce matematyki dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów klasy I – III mających trudności w nauce, kółko techniczne dla klas IV – VI, zajęcia z języka niemieckiego dla klasy I, zajęcia z języka angielskiego dla klasy I, kółko przyrodnicze dla klas IV – VI, warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla klas I – IV, kółko sportowe dla klas IV – VI, zajęcia przygotowujące dzieci do nauki szkolnej dla oddziału przedszkolnego, zajęcia regionalne dla oddziału przedszkolnego, zajęcia ruchowe dla oddziału przedszkolnego, zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce dla klas IV – VI, zajęcia ruchowe z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie w stopniu głębokim, kółko matematyczno – informatyczne z podstawami przedsiębiorczości dla klas IV – VI – razem 200 godzin dydaktycznych nakierowanych na wszechstronny rozwój ucznia – dla uczniów mających problemy z nauką, ale także dla dzieci zdolnych, pasjonatów określonej dziedziny wiedzy czy życia. W zajęciach brali udział wszyscy uczniowie szkoły, dzięki zmianie sposobu odwozów.

Dziecko zyskuje umiejętności i wiedzę (w 90%) jeśli zobaczy, dotknie, samo zrobi, dlatego też w czasie trwania projektu dzieci uczestniczyły w 4 wycieczkach kulturalno – turystyczno – krajoznawczych. Odwiedziły wiele ciekawych i niezwykłych miejsc – teatr, filharmonia, opera, poznały interesujących ludzi i wykonywane przez nich zawody.

            Dzięki udziałowi w projekcie, którego wartość wynosiła 40 875 zł, udało nam się pozyskać szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych w tym między innymi: zestaw pomocy z matematyki dla klasy IV i V, ćwiczenia z języka polskiego, zestaw pomocy do zajęć plastycznych i dekoratorskich, edukacyjne programy komputerowe, laptop, projektor multimedialny, ekran multimedialny, sprzęt audio, sprzęt sportowo – rehabilitacyjny, zestaw materiałów biurowych.

ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENACH WIEJSKICH

W ramach projektu opracowana została gra edukacyjna „Znam moją Gminę – wędrówka po Gminie Świerczów” promująca nasz region. Ponadto przeprowadzono 60 godzin zajęć pozalekcyjnych: klub historyczno – regionalny, klub informatyczny, klub fotograficzny.

Wartość projektu – 18 540,75 zł obejmowała zajęcia klubów, materiały biurowe, a także koszty wyjazdów, podczas których uczniowie zwiedzali Kamienicę Dworską i Wystawę ponadczasową w Muzeum Śląska Opolskiego, oglądali wystawę Word Press Foto oraz brali udział w warsztatach plastycznych w Galerii Sztuki Współczesnej. Ponadto dla uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu zorganizowano dodatkową wycieczkę na seans filmowy do kina we Wrocławiu.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Projekt typowo społeczny, w ramach którego przeprowadzone zostały warsztaty dostosowane do różnych grup wiekowych, obejmujące niwelowanie zachowań agresywnych. Zorganizowaliśmy też w szkole „Dzień bez przemocy”.

BEZPIECZNE DROGI

Kolejny projekt społeczny. Podjęliśmy inicjatywę - „Bezpieczne dziecko na drodze” – akcję społeczną na rzecz pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego umożliwiającego bezpieczne poruszanie się dzieci po drogach i zdobycie karty rowerowej.
W ramach tej akcji przeprowadziliśmy warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo udział w projekcie umożliwił nam pozyskanie pomocy dydaktycznych i sprzętu: apteczki, kamizelek odblaskowych, plecaków, materiałów edukacyjnych dla uczniów. Ponadto w wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie z powodzeniem zdali egzamin na kartę rowerową. Zajęliśmy 3 miejsce w turnieju powiatowym BRD.

DBAJMY O ŚRODOWISKO TO TAKIE PROSTE

Projekt społeczny „STOIMY PO ZIELONEJ STRONIE” realizowany przez 42 uczniów klas IV – VI zdobył II miejsce na etapie wojewódzkim, w ramach konkursu „Dbajmy o środowisko to takie proste”. Projekt miał na celu przede wszystkim zainicjowanie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, prowadzących do kształtowania świadomości i wrażliwości ekologicznej uczniów, rozbudzenie zainteresowania ekologią i działaniami z nią związanymi, poszerzenie wiadomości na temat własnego regionu i jego stanu, poprawę czystości polskich lasów, a przy okazji także promocję zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną. Zadania, które zrealizowaliśmy w ramach projektu to: akcja sadzenia lasu, wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci, konkurs plastyczny, konkurs recytatorski.

MŁODY MENAGER ŚRODOWISKA

Program współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestnictwo w projekcie polegało na wpisywaniu, a nie zbieraniu rzeczywistych odpadów. Uczniowie poprzez Internet wpisywali odpady, określając ich parametry oraz sposoby ich ograniczania. Uczestnicząc w I Etapie MMŚ przyczyniliśmy się do podniesienia osobistej odpowiedzialności obywateli za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych.

SESJE Z PLUSEM

Projekt społeczny. Dzięki napisanemu projektowi, wydawnictwo zapewniło na swej platformie monitorowanie efektywności programów nauczania i możliwość porównywania wyników naszych uczniów z wynikami ogólnopolskimi. Przy pomocy platformy internetowej uczniowie rozwiązują w danym czasie testy kompetencji. Podejmowane zadania to: Udział w Ogólnopolskich testach sprawdzających kompetencje uczniów klas IV – VI z języka polskiego i matematyki, udział w 6 sesjach w ciągu roku szkolnego, analiza stopnia realizacji podstawy programowej z w/w przedmiotów na podstawie zestawienia wyników uczniów szkół podstawowych. Otrzymane pomoce dydaktyczne: materiały edukacyjne dla uczniów, materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 9.1.2

W ramach realizacji projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości”, uczniowie uczestniczyli w 1316 godzinach zajęć pozalekcyjnych. W ofercie dla każdego ucznia znalazły się: warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii oraz kluby zainteresowań: klub języka angielskiego, klub przyrodniczy, klub małego ekonomisty, klub matematyczny, klub informatyczny, klub języka niemieckiego.

Wartość projektu – 58 919,59 zł obejmowała zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia klubów, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, a także materiały biurowe, w tym drukarkę oraz pomoce dydaktyczne: programy komputerowe: „Dysleksja”, „Ortografia”, „Doskonalenie umiejętności czytania”, mikroskopy, dyktafony, zestawy do nauki matematyki: zestaw do geometrii przestrzennej, zestaw tablic magnetycznych do nauki ułamków zwykłych, zestaw do nauki dzielenia.

PODSUMOWANIE

Większość projektów i programów prowadzonych jest przez nauczycieli jako wolontariat (wymienione zostały tylko te „większe” projekty). W ciągu 10 miesięcy zrealizowaliśmy 1 projekt dla nauczycieli i 9 projektów dla uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 nasza placówka dzięki udziałowi w różnego rodzaju projektach zyskała 120 335,34 zł na:

         zajęcia dydaktyczne dla uczniów – 80 581,37 zł;

         wycieczki dla uczniów – 7 974,87 zł;

         pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy – 7 435,53 zł;

         sprzęt techno – dydaktyczny – 6 399,00 zł;

         kursy doskonalące dla nauczycieli – 10 800,00 zł;

         materiały biurowe – 3 952,78 zł;

         druk opracowanych publikacji – 3 191,79 zł.

 

Renata Boduch

wstecz